Common questions

Wat is conditionering biologie?

Contents

Wat is conditionering biologie?

Conditionering is in de leerpsychologie een verzamelterm voor leerprocessen waardoor een organisme zich aanpast aan de omgeving. Desondanks wordt conditionering vaak nog gelijkgesteld met “S-R-leren”: een stimulus lokt automatisch een bepaalde reactie uit, wat foutief is en enkel klassieke conditionering is.

Wat is inprenten biologie?

Wanneer dieren iets alleen leren in een bepaalde, korte periode in hun leven (de gevoelige periode). Daarna zal het dier de geleerde handeling niet meer vergeten.

Wat is Operante conditionering biologie?

Operant: Operante conditionering wil zeggen dat het dier nieuw gedrag leert, doordat het voor dat gedrag wordt beloond. Wanneer een dier door een commando het gewenste gedrag vertoont, wordt het dier beloond.

Wat is trial and error biologie?

Trial-and-error is uitproberen en leren van fouten. Als een dier in een nieuwe situatie komt, probeert het verschillende mogelijkheden uit.

Wat is klassiek conditioneren biologie?

klassiek conditioneren – Eenvoudige vorm van associatief leren, waarbij een geconditioneerde prikkel (bijvoorbeeld een brandende lamp) geassocieerd wordt met een ongeconditioneerde prikkel (bijvoorbeeld voedsel) waardoor een ongeconditioneerde respons (bijvoorbeeld speeksel afscheiding) vervangen wordt door een …

Wat is een inprenting?

Inprenting of codering is het neuropsychologisch proces waarbij informatie wordt opgeslagen in het geheugen. Het woord inprenten komt letterlijk van het maken van een afdruk met een printplaat of letterzetbak en het idee is dat het inprenten zorgt voor een afdruk in het geheugen.

Wat zijn hechting en inprenting?

Inprenting is het leerproces waarbij vroege sociale interactie de ontwikkeling van het gedrag van jonge kinderen blijvend beïnvloedt. Buiten die periode is inprenting voor dat specifieke gedrag onmogelijk of moeilijk. Hetzelfde tijdsvenster geldt ook voor het afleren van ongewenst, ingeprent gedrag.

Wat is Habituatie?

Habituatie of gewenning is de eenvoudigste vorm van leren. Habituatie is het geleidelijk (passief) wennen aan herhaaldelijke terugkerende prikkels. Het kan al worden aangetoond bij eenvoudige organismen zoals de zeeslak (Aplysia).

Wat is proefondervindelijk leren?

Leren door ervaringen die opgedaan worden door het uitvoeren van bepaald gedrag. Dit noemen we ook wel leren door ‘trial and error’.

Wat is leren door inzicht?

In een onbekende situatie wordt de oplossing van een probleem gevonden door verschillende vroeger opgedane ervaringen te combineren. Inzicht komt alleen voor bij mensen en apen. Vorm van conditionering* waarbij een dier proefondervindelijk leert. Soort zoekgedrag zonder plan.

Wat is het verschil tussen klassiek en Operant conditioneren?

Bij klassieke conditionering worden verbanden aangeleerd tussen gedrag en prikkels die daaraan voorafgaan. Operant conditioneren is het leren van verbanden tussen gedrag en de resultaten die daarop volgen. Bij deze leervorm wordt bepaald bewust gedrag bekrachtigd of juist bestraft.

Wat is Conditioning in de psychologie?

[psychologie] – Conditionering is de vernederlandsing van de Engelse term conditioning, die als betekenis heeft: “van voorwaarden (condities) afhankelijk maken”. Zo wordt onder “geconditioneerd gedrag” verstaan dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.

Wat is conditionering in leerpsychologie?

Conditionering is in de leerpsychologie een verzamelterm voor leerprocessen waardoor een organisme zich aanpast aan de omgeving. Geconditioneerd gedrag verwijst naar gedrag dat in functie staat van omgevingscondities. De term conditionering stamt uit de eerste helft van de 20e eeuw en vormt een kernbegrip in het behaviorisme.

Wat is operante conditionering?

Operante conditionering benadrukt dat de omgevingsfactoren van een individu bepalend zijn voor het gedrag. Om deze reden geloofde Skinner dat de omgeving waarin deze medewerkers actief zijn weloverwogen ingericht moet worden.